Достопримечательности мира

    Отдыхайте с нами!

Статьи

СТАН лімфопоез У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ПРИ короткочасний вплив високогірного гіпоксії

УДК 612.111: 004.681 (23.07) (575.2) (04)

In the article findings of the studies of white blood in healthy subjects during the short-term adaptation to high altitude (per. Tuya-Ashu, 3200 m) are discussed. 40-day adaptation of healthy people has led to the positive shifts, as an increase of the number of leukocytes with prevalence of the absolute count of neutrophils and lymphocytes, as well as an activation of the latter during the first days of stay at high altitude .



Вступ. Питання гірської медицини дуже актуальні для нашої республіки, по-кільки 90% її території займають гори, причому більше 50% їх мають висоту, переви-шує 3000 м над ур. м. [2]. Значна частина населення постійно проживає в екс-тремальних гірських умовах і ще більша змушена туди мігрувати в силу відмінності-них причин (робота в гірничодобувній про-мисловості, тваринництві, сфері гірського туризму і альпінізму).

Особливої ​​актуальності проблеми гірської медицини в Киргизстані придбали після оголошення Президентом 2002 р Міжнародним-рідним Роком Гор.

Відомо, що короткочасна Адапту-ція людини до умов високогірної ги-Покс забезпечується включенням компен-саторной-пристосувальних реакцій, на-спрямованих на "боротьбу за кисень" [1, 6]. При цьому одну з провідних ролей в боротьбі за кисневе забезпечення організму грає система крові [1, 5, 6].

Метою дослідження було вивчення функціональних особливостей лімфопоезу у здорових людей в процесі короткочасної високогірній адаптації до умов Тянь-Шаню (на перевалі Туя-Ашу, 3200 м над ур. М.).

Матеріал і методи дослідження. Об-слідувати 34 чоловіки у віці від 20 до 26 років - практично здорові добровольці - студенти Киргизької державної міді-Цінської академії, киргизького державного-венного інституту фізичного виховання і культури та медичний персонал високогір'ї-ного стаціонару в період 40-денного преба-вання їх на даному перевалі.

Визначення показників перифериче-ської крові проводили за загальноприйнятими ме-тодам [3].

Під світловим мікроскопом "Univar" (ув. 630 х). вивчали лімфоцити периферичної крові. Клітини аналізували в стандартно приготованих мазках, пофарбованих за Ро-мановскіх-Гімза (використовували барвник АЗУР-еозином фірми "Merk"). Для підрахунку лим-фоцітов периферичної крові вибирали навчаючи-стки, де еритроцити лежали окремо. При цьому звертали особливу увагу на Зберегти-ність нормальної морфології клітин (без стиснення і викривлення), а досліджувані лим-фоцітов знаходилися один від одного на расстоя-ванні не менше одного клітинного діаметра.

Дослідження показників перифериче-ської крові проводили до підйому в гори, а за-тим на 1, 3, 20 і 40-й дні перебування в горах. З огляду на хворобливість і дискомфорт, кото-які відчувають пацієнти при виконанні стернальной пункції, вивчення костномозго-вого кровотворення здійснювали двічі: в передгір'ї і на 40-й день високогірній адап-тації. Процес деадаптации вивчався в пер-ші дні після спуску в г.Бишкек, потім через 3 і 6 місяців.

Результати та їх обговорення. Количест-під еритроцитів при фоновому обстеженні пацієнтів (Бішкек, 760 м над ур. М.) Колеба-лось від 4,2 до 5,91х1012 / л і в середньому дорівнює сумі до-лось 4,54 ± 0,12х1012 / л. Вміст гемоглобіну варьировало від 134,0 до 178,0 г / л, складаючи в середньому 149,1 ± 2,01 г / л. Кольоровий показник не виходив за межі норми і відповідав в середньому 0,94 ± 0,03. Кількість ретикулоцитів коливалося від 5,1 до 14,0% о (в середньому дорівнює сумі до-лось 7,8 ± 0,44% о). Швидкість осідання еритроцитів залишалася в межах норми. Отримані дані відповідають общепром-прийнятим показниками для рівнинних і передгір'ях-них місцевостей [5, 9].

Високогірна адаптація викликала значи тільні зрушення з боку елементів червоної крові. Так, вже на 3-й день перебування на ви-соте було виявлено підвищення вмісту еритроцитів і гемоглобіну, що, мабуть, носило перерозподільчий характер [1, 4, 11, 12, 13]. До 20-го дня адаптації станься-ло подальше збільшення кількості еритро-цитов, складаючи в середньому 6,02 ± 1,04х1012 / л, тобто в 1,3 рази (р

До 40-го дня перебування в горах наблю-далося подальше достовірне збільшення показників червоної крові. У перші дні після повернення в умови передгір'я зарегиться-стрировать невелике зниження вмісту еритроцитів, гемоглобіну, ретикулоцитів, але рівень їх все ще достовірно перевищував со-Відповідаю вихідні дані і став при-найближ до нормальних значень лише через 3 місяці після спуску.

Подальше дослідження складу пери-ферической крові, проведене в умовах передгір'я (м Бішкек, 760 м), показало, що ко-личество лейкоцитів у здорових людей колеб-лется від 4,26 до 9,41х109 / л, при середньому содер-жаніі 5,38 ± 1,02х109 / л, що відпо-яття прийнятим нормативам для рівнинних умов [6]. Підрахунок лейкоцитарної формули, а також вивчення абсолютного кількості ней-нейтрофілів і лімфоцитів не виявили будь-яких відхилень від норми. Перші дні кратковре-тимчасової адаптації до умов високогірної гіпоксії сприяли незначного зростання числа лейкоцитів. На 20-й день перебування в горах зазначалося його поступове і достовірне підвищення, яка досягала свого максимуму до 40-го дня перебування в горах (приріст в 1,4 рази р

При дослідженні лімфоцитів у всіх клітинах були виявлені ядерця, які розташовувалися в центрі або кілька ексцен-тричного. Нуклеолярний коефіцієнт склад-вав 1,13 ± 0,002 ум. од. Підрахунок різних форм ядерець показав, що кільцеподібні отрута-Ришков склали 96,8 ± 2,25%, точеч-ні - 3,2 ± 0,02%. Рівномірного рас-пределеніе базофильной субстанції НЕ зустрів чалось (див. Таблицю).

Зміна нуклеолярного апарату лімфоцитів периферичної крові
здорових людей в процесі короткочасної високогірній адаптації,%

Місце дослідження Нуклеолярний апарат лімфоцитів периферичної крові Кільцеподібні
ядерця Точкові
ядерця Гомогенні
ядерця Нуклеолярний
коефіцієнт р Бішкек (760 м) Фонове дослідження, 96,8 ± 2,25 3,2 ± 0,02 0 1,13 ± 0,002 пер.Туя-Ашу (3200 м), день адаптації 1-ий 72,1 ± 1,82 * 24,8 ± 1,35 * 3,1 ± 1,002 * 1,54 ± 0,004 * 20-й 76,4 ± 1,97 * 19,2 ± 1,76 * 2,9 ± 1,002 * 1 , 46 ± 0,004 * 40-й 90,1 ± 2,13 ** 8,6 ± 1,12 ** 1,9 ± 0,001 ** 1,16 ± 0,002 ** р Бішкек (760 м) Спуск, деадаптации 95,9 ± 2,14 3,3 ± 0,03 0 1,13 ± 0,001 * Статистично достовірно в порівнянні з фоном (р ** Статистично достовірно в порівнянні з першим днем ​​адаптації (р

Динаміка нуклеолярного коефіцієнта лімфоцитів у здорових людей   в період адаптації в умовах високогір'я
Динаміка нуклеолярного коефіцієнта лімфоцитів у здорових людей
в період адаптації в умовах високогір'я

У перші дні адаптації ядерця распо-лагались в центрі ядра або кілька ексцен-тричного. Нуклеолярний коефіцієнт був ра-вен 1,54 ± 0,05 ум.од., що перевищувало в 1,3 рази (р

Залежно від розподілу базофільною субстанції проводився підрахунок різних форм ядерець. При цьому кільцеподібні отрута-Ришков становили 72,1 ± 1,82%, точеч-ні - 24,8 ± 1,05%, а гомогенні - 3,1 ± 1,002%, що свідчить про на-явності ядерець у всіх лімфоцитах.

На 20-й день адаптації відзначається даль-нейшее збільшення кільцеподібних ядерець до 76,4 ± 1,97% за рахунок незначного зменшення точкових і гомогенних форм.

До кінця терміну адаптації було отримано наступний розподіл лімфоцитів: в за-лежно від розподілу базофільною суб-станції знову відзначалося підвищення кільці-видних ядерець до 90,1 ± 2,13% за рахунок поступового зменшення точкових і гомогенних ядерець в 2,8 і 1 , 6 рази відповід-ного (р

Слід зазначити, що 40-денна Адапту-ція здорових людей до умов високогір'я супроводжується характерними зрушеннями з боку показників периферичної крові: в вигляді кількісного приросту рівня еритему-РОЦИТ і лейкоцитів периферичної крові, а також активізації лімфоцитів в перші дні перебування в умовах високогір'я.

Таким чином, короткочасне преба-вання здорових людей в умовах високого-рья (на висоті 3200 м) викликає цілий ряд пристосувальних реакцій з боку лим-фопоеза у здорових людей.

В процесі короткочасної високогір'ї-ної адаптації у них в периферичної крові відзначається збільшення рівня еритроцитів і приріст кількості лейкоцитів.

Умови високогір'я в перші дні адап-тації сприяють активізації нуклеоляр-ного апарату лімфоцитів.

До 40-го дня адаптації до умов висо-Когоро відбувається зниження активізації нуклеолярного апарату лімфоцитів до ис-перехідного рівня.


література

1. Барбашова З.І. Акліматизація до гіпоксії і її фізіологічні механізми. - М.-Л .: Изд. АН СРСР, 1960. - С. 216.

2. Гори Світу. Глобальний пріоритет / Под ред. Б. Мессерлі, Дж.Д. Айвз. - М., 1999..

3. Кассирский И.А., Алексеев Г.А. Клінічна гематологія. - М .: Медицина, 1970. - 799 с.

4. Козинець Г.І. Інтерпретація аналізів крові і сечі і їх клінічне значення. - М .: "Тріада Х", 1998..

5. Китаєв М.М., Алдашев А.А., Ібраїмов А.І. і співавт. Фундаментальні аспекти адаптації людини до висотної гіпоксії // Центрально-азіатський мед. ж. - 1997. - №3. - С. 109-118.

6. Міррахімов М.М. Деякі підсумки і пер-спективи досліджень по високогірній адаптації людини (фізіологічні аспектів-ти). - Фрунзе: Акт. пит. високогорн. фізкабінет-ол. і медицини, 1979.

7. Reynafarje C. Hematologic changes during rest and physical activity in man at high altitude // The Physiological Effect of Altitude. - Oxford: Pergamon Press, 1969.


Назад до змісту випуску


Новости

Турбазы и базы отдыха Якутии
Многие россияне имеют о Якутии такое же представление, что и многие иностранцы о самой России: безбрежная пустыня, укрытая снегом, по которой ходит множество медведей: невероятно далеко и чрезвычайно

Авиакомпания Якутия в Новосибирске — рейсы, представительство
Уже около 15 лет авиакомпания Якутия в Новосибирске занимает ведущие позиции среди перевозчиков. Работает она и в других городах России, осуществляя вылеты с различных направлениях. Базой компании является

Мирный (Республика Саха (Якутия))
Мирный: Мирный. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. 1 Чернышевский 92 () СЗ 2 Сунтар 194 () В 3 Ленск 208 () Ю 4 Нюрба 237 () В

Стена | ВКонтакте
Кимберлитовая трубка "Мир" (Якутия) - самый большой алмазный карьер в мире В Якутии, вблизи города Мирный, находится самый большой по общему объёму алмазный карьер в мире - кимберлитовая трубка "Мир"

Якутские бриллианты
Король драгоценных камней > Якутские бриллианты Как известно, основные алмазные месторождения находятся в Африке (ЮАР, Ангола, Намибия), Канаде, Ботсване и России. Одно

Телефоны авиакомпании Якутия — как дозвониться?
Время от времени у пассажиров авиакомпании Якутия могут возникать вопросы, касающиеся самых различных ситуаций — перевозки багажа или детей, оформления билета, прохождения процедуры регистрации

В Якутии изменятся часовые пояса
ИА SakhaNews. С 26 октября 2014 года в Якутии может появиться три часовых пояса. В соответствии с законопроектом о возвращении зимнего времени предлагается установить в России десять часовых зон. Законопроект

Полюс холода Оймякон, Якутия – климат, погода, описание, фото
Полюс холода – это такое место на планете Земля, где температура воздуха опускается до рекордно низких показателей. Другими словами, это самое холодное место на земном шаре. На территории

СИБИРСКИЕ АЛМАЗЫ ЛУЧШИЕ В МИРЕ
Первые находки алмазов в России датируются 18 веком. Сейчас наша страна считается одним из крупнейших в мире поставщиков этого драгоценного камня, богатейшие коренные месторождения которого находятся в

Скачать Боинг 737-800 Якутия схема салона
Нормальные внешние рыночные условия, для летящих эконом-классом, из плюсов. Это 4 места, эти места не слишком комфортны, В итоге выделенная правительством Республики Саха сумма пошла на другие нужды перевозчика